Garantiordningen betyr at norske banker de to neste årene kan låne ut to milliarder kroner i risikokapital til norske vekstbedrifter.

Ordningen er realisert gjennom en avtale mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF), og gir god starthjelp til næringsliv som vil satse på innovasjon og vekst.

– Denne ordningen treffer landets småbedrifter spesielt godt, og kan gi et løft for innovasjon og vekst i småbedrifter over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Siden 2017 har den såkalte Vekstgarantiordningen vært testet i samarbeid med seks utvalgte banker. I testperioden har ordningen bidratt med rundt regnet 800 millioner kroner i lån til 240 norske bedrifter.

Nå blir ordningen utvidet og rullet ut i full skala sammen med 14 banker rundt i landet.  Dette gir ordningen en god geografisk spredning.

– Dette er en god løsning som gir norske næringsliv bedre tilgang til risikokapital. Resultatene så langt bekrefter at dette er en ordning som virker etter hensikten. Både bankene og kundene er ifølge evalueringene fornøyde, sier næringsministeren. 

Vekstgarantiordningen og avtalen med EIF innebærer at Innovasjon Norge kan tilby garantier som dekker 75 prosent av tapet som norske banker risikerer gjennom lån til innovative, norske bedrifter. Garantiordningen gjelder for en samlet låneramme på hele to milliarder kroner.

Fakta om Vekstgarantiordningen:

  • Innovasjon Norges Vekstgarantiordning har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters tilgang til bankfinansiering.
  • Vekstgarantiene utgjør en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter har betjeningsevne, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.
  • Selve garantiordningen bygger på en avtale om risikoavlastning mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020.
  • Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, gjennom en porteføljeavtale med samarbeidende banker, garanterer for 75 prosent av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 per bedrift.
  • Bedriftene som det søkes om garanti for må tilfredsstille EUs krav til innovasjon eller vekst. I tillegg til at bedriften må ha verdiskaping i Norge.
  • Garantiansvaret er begrenset til 20 prosent av låneporteføljen for hver enkelt bank. 
  • Lånene bedriftene får bevilget kan brukes både til arbeidskapital og fysiske og immaterielle investeringer.
  • Gjennom kontragarantien sier EIF seg forpliktet til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen. Avtalen gjelder ut 2021.